៧ ចំណុចនៃជីវិតពិត ដែលអ្នកមិនអាចប្រកែកបាន! បើអ្នកគិតថាត្រឹមត្រូវ សូម ស៊ែរ (ទុកជាចំណេះដឹងផង)…

1. កុំបង្រៀនកូនអ្នកអោយប្រតិបត្តិខ្លួនជាអ្នកមាន តែបង្រៀនគេអោយស្វែងយល់ថាអ្វីទៅដែលធ្វើរអោយយើងសប្បាយចិត្ត។ ធ្វើរបែបនេះ ពេលដែលគេធំឡើងគេនឹងយល់ពីតម្លៃសុភមង្គលនៃជីវិត មិនមែនតម្លៃរបស់លុយកាក់។


2. ពាក្យស្លោកដែលទទួលបានពានរង្វាន់ល្អបំផុតគឺ “ញាំម្ហូបអាហាររបស់អ្នកអោយដូចញាំថ្នាំ ពុំដូច្នោះទេ អ្នកនឹងត្រូវញាំថ្នាំដូចម្ហូបអាហារអញ្ចឹង”


3. ម្នាក់ដែលស្រឡាញ់អ្នកពិតប្រាកដនឹងមិនបោះបង់ចោលអ្នកឡើយបើទោះគេមាន50ហេតុផលក៏ដោយ គេនឹងរកផ្លូវ យ៉ាងហោចណាស់ក៍មានហេតុផលមួយដែរដើម្បីនៅជាមួយអ្នក។ បើអ្នកគិតថាត្រឹមត្រូវ សូម ស៊ែរ (ទុកជាចំណេះដឹងផង)…


4. ជាមនុស្ស និងធ្វើជាមនុស្ស គឺមានភាពខុសគ្នា។ មានមិនច្រើនអ្នកទេដែលយល់ពីអត្ថន័យនេះ។ បើអ្នកគិតថាត្រឹមត្រូវ សូម ស៊ែរ (ទុកជាចំណេះដឹងផង)…


5. អ្នកទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពេលដែលអ្នកប្រសូត្រមក អ្នកក៏នៅតែទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពេលដែលអ្នកលាចាលលោកទៅ ក៏ប៉ុន្តែ នៅក្នុងចន្លោះនោះ វាអាស្រ័យលើខ្លួនអ្នកផ្ទាល់! បើអ្នកគិតថាត្រឹមត្រូវ សូម ស៊ែរ (ទុកជាចំណេះដឹងផង)…


6. បើអ្នកចង់ដើរលឿន អ្នកនឹងដើរម្នាក់ឯង តែបើអ្នកចង់ដើរបានឆ្ងាយ យើងនឹងដើរជាមួយគ្នា! បើអ្នកគិតថាត្រឹមត្រូវ សូម ស៊ែរ (ទុកជាចំណេះដឹងផង)…


7. បើអ្នកចង់បានមិត្តដែលមានចិត្តស្មោះនិងល្អក្នុងជីវិតអ្នក អ្នកត្រូវចេះស្រឡាញ់ ជឿជាក់ និងគោរពគេផង! (បើអ្នកគិតថាត្រឹមត្រូវ សូម ស៊ែរ (ទុកជាចំណេះដឹងផង)…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *